Tổng tiền: 0,00 

Mặt bàn được làm bằng đá có viễn gỗ chất lượng cao cấp